- Hruškový sad

Přejít na obsah

Hlavní nabídka:

Ceník

Pro snazší rozhodování a orientaci níže uvádíme rekapitulaci důležitých smluvních a technických kroků na cestě za vlastním bydlením v projektu Hruškový sad.

 

Prvním krokem jednání developera s vážným zájemcem o koupi domu nebo bytu je uzavření smlouvy o budoucí kupní smlouvě (dále jen SBSK), která dává oběma smluvním stranám jistotu a ve které bude mimo jiné stanoveno:

 • identifikace projektu (stavební povolení, parcelní čísla, údaje o vlastnictví)

 • identifikace domu nebo bytu (pořadové číslo, typ)

 • popis standardního provedení domu nebo bytu

 • rozsah možných klientských změn

 • režim uplatňování klientských změn

 • cena za dům nebo byt ve standardním provedení a příslušný pozemek

 • nejzazší termín pro dokončení specifikace klientských změn a uzavření dodatku k SBSK

 • nejzazší termín pro dokončení stavby, kolaudaci a uzavření budoucí smlouvy kupní

 • základní teze budoucí smlouvy kupní (formou vzorové smlouvy)

Znění SBSK i vzoru kupní smlouvy poskytneme všem vážným zájemcům s dostatečným předstihem k projednání.

 

Po uzavření SBSK může klient uplatnit požadavky na změnu provedení dle vlastního výběru. Developer posoudí proveditelnost změn, provede jejich ocenění a stanoví termín dokončení takto modifikovaného domu nebo bytu. V případě shody může být následně uzavřen dodatek k SBSK, ve kterém bude mimo jiné stanoveno:

 • přesná specifikace klientských změn včetně jejich ocenění po jednotlivých okruzích

 • nová celková cena za dům nebo byt v provedení s případnými klientskými změnami a příslušný pozemek

 • nový termín dokončení a podpisu kupní smlouvy, změnil-li se vlivem klientských změn

 • způsob úhrady kupní ceny (z vlastních prostředků, úvěrem nebo kombinací obou možností)

 • v případě financování prostřednictvím úvěru povinnost klienta oznámit do určitého data výši úvěru a kontaktní údaje na úvěrový ústav a zajistit podmínky potřebné pro čerpání úvěru (např. pojištění)

 

Po dokončení stavby a její kolaudaci zapíše developer dokončenou stavbu na své jméno do Katastru nemovitostí a způsobem daným smlouvou o budoucí smlouvě kupní vyzve klienta k převzetí dokončeného a zkolaudovaného domu nebo bytu a následnému uzavření kupní smlouvy, ve které bude mimo jiné stanoveno:

 • identifikace domu a pozemků (kolaudační rozhodnutí, parcelní čísla, číslo popisné)

 • konečná cena za dům nebo byt a pozemky

 • způsob úhrady kupní ceny

 • zápis o převzetí dokončeného a zkolaudovaného domu

 • záruční a reklamační podmínky

 

Kupní cena může být uhrazena v zásadě jakýmkoli způsobem, na kterém se smluvní strany dohodnou.

 • Kupní cenu lze uhradit z vlastních zdrojů, hypotéčním úvěrem i kombinací obou způsobů.

 • Ve standardním splátkovém kalendáři, jehož dodržení je podmínkou pro platnost ceníkových cen, je kupní cena uhrazena po následujících splátkách:

            + po podpisu SBSK 100 tis. Kč
            + po dokončení spodní stavby 20% kupní ceny
            + po dokončení vrchní hrubé stavby 25% kupní ceny
            + před zahájením dokončovacích kompletačních prací 35% kupní ceny
            + po kolaudaci do celkové kupní ceny.

 • V případě že klient nedisponuje dostatkem vlastních zdrojů k uhrazení stanovených průběžných splátek, lze kupní cenu uhradit v jakémkoli jiném dohodnutém režimu až po krajní variantu, jakou je úhrada celé kupní ceny (s výjimkou úvodních 100 tis. Kč) po kolaudaci - v takovém případě bude cena navýšena o náklady na profinancování výstavby do doby prodeje.

 • Pro zajištění uhrazených zálohových plateb lze na rozestavěném domě zřídit zástavní právo ve prospěch budoucího kupujícího.

 • Podrobnější informace o platebních podmínkách a skladbě kupní ceny získá klient při dalším jednání  

 
 
 
[CNW:Counter]
Návrat na obsah | Návrat do hlavní nabídky